Privacy

Dynia verzekeringen nv (KBO nr. 0464.390.468), met maatschappelijke zetel in 1730 Asse - Dendermondsesteenweg 228, (verder genoemd ‘het kantoor’), neemt uw rechten i.v.m. gegevensverwerking ernstig. D.w.z. het recht op inzage, verbetering, verwijdering, beperking, bezwaar, overdraagbaarheid, enz.  In deze verklaring lichten wij toe hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze vormt eveneens het algemene beleid van het kantoor op het vlak van gegevensverwerking conform de toepasselijke wetgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR).

Als verzekeringsmakelaar vervult het kantoor mogelijks een dubbele rol op het vlak van gegevensverwerking. In dat geval zijn we  zowel verwerkingsverantwoordelijke als verwerker. De rol van verwerkingsverantwoordelijke nemen wij op als we gegevens verwerken in eigen naam en voor eigen rekening. Daarnaast  vervullen wij, ten behoeve van  de maatschappijen waarvoor we een mandaat hebben, ook de rol van verwerker. Dat betekent dat wij ook persoonsgegevens verzamelen en verwerken voor de verzekeringsmaatschappijen met wie wij samenwerken en van wie wij producten aan u voorstellen en aanbieden. In deze verklaring gaan we enkel dieper in op de verwerking van uw gegevens als verwerkingsverantwoordelijke.

Verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens zijn de bestuurders van de naamloze vennootschap Dynia verzekeringen | KBO nr.: 0464.390.468 |  FSMA nr.: 043039 A
Respectievelijk opgenomen in de statuten van de vennootschap, gevestigd op haar maatschappelijke zetel in 1730 Asse – Dendermondsesteenweg 228 | info@dynia.be | 052/35.37.90

Voor alle vragen omtrent ons privacy beleid kunt u met ons contact opnemen via het e-mail adres privacy@dynia.be. Voor vragen die verder gaan dan een eenvoudige vraag om inlichtingen, willen wij u vragen zich te identificeren, zodat wij zeker zijn dat de gevraagde informatie en gegevens aan de juiste persoon verstrekken.

Wanneer verzamelt en verwerkt ons kantoor gegevens?

Het kantoor verzamelt en verwerkt gegevens over u wanneer u met ons contact opneemt met het oog op advies over verzekeringen, kredieten en beleggingen, het aanbieden of het voorstellen van verzekeringsovereenkomsten, het verrichten van voorbereidend werk met het oog op het sluiten van overeenkomsten en het sluiten zelf van verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast kunt u ook een beroep doen op onze diensten of ons contacteren voor bijstand bij het beheer en de uitvoering van de gesloten verzekeringsovereenkomsten. Ook wanneer u op enige andere wijze met ons contact opneemt zullen wij uw gegevens correct verwerken. Tot slot is het ook mogelijk dat wij gegevens over u verkrijgen via derden en deze gegevens gebruiken om u te benaderen om via onze bemiddeling een overeenkomst te sluiten.

Welke gegevens verzamelt en verwerkt ons kantoor?

Het kantoor verwerkt, verzamelt en slaat gegevens op die u naar aanleiding van onze contacten met het kantoor meedeelt, zoals; uw naam, adres, e-mailadres, contactgegevens en professionele gegevens, zoals bedrijfsnaam en btw-nummer. Het betreft ook alle gegevens die noodzakelijk zijn om ons toe te laten uw wensen en verzekeringsbehoeften correct te kunnen inschatten. Dit gaat onder andere over gegevens betreffende; uw persoon (BA Privé), uw woning / woonst (i.h.k.v. een brandverzekering), uw financiële gegevens (bij beleggingsverzekeringen) en medische gegevens (bij gezondheids- & levensverzekeringen). Uw gegevens worden enkel verwerkt in het kader van de verzekering waarvoor u op ons beroep doet, tenzij u dit anders wenst en dit ook duidelijk aangeeft.

Wij verzamelen deze gegevens wanneer u nodige documenten en formulieren manueel of elektronisch invult. Bij een bezoek aan onze website (www.dyniaverzekeringen.be) worden er cookies gebruikt. Voor meer informatie hieromtrent, kunt u het kantoor contacteren.

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt ons kantoor uw gegevens?

De doeleinden waarvoor wij gegevens verwerken zijn van diverse aard en worden hieronder uiteengezet.

Voor ons cliënteel verwerken wij alle gegevens in onze database klantenbeheer, met name de aanvraag, aanvaarding, het beheer en het sluiten van verzekeringscontracten en de promotie van andere producten en diensten van ons kantoor zelf. Deze verwerkingen zijn in hoofdzaak gebaseerd op de contractuele relatie met onze klanten, maar ook, voor zover het gaat om prospectie, op uw uitdrukkelijke toestemming.

Betreft leveranciers, verwerken wij de gegevens in ons beheer pakket van leveranciers en op basis van de contractuele relatie die wij met onze leveranciers hebben.

Onder prospecten verstaan wij het volgende; zowel natuurlijke personen, professionele contacten, als bedrijven en kmo’s, die (nog) geen klant zijn bij het kantoor, verwerken wij alle gegevens voor doeleinden van direct marketing en prospectie op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Aan prospecten die per e-mail worden benaderd, vragen wij de uitdrukkelijke toestemming om hen ook in de toekomst te kunnen benaderen. Prospecten die per brief worden benaderd verzoeken wij een opt-out clausule aan te kruisen indien zij niet verder door ons benaderd willen worden.

Naar onze medewerkers toe verwerken wij de gegevens voor doeleinden zoals personeelsbeheer en loonadministratie.

Wat onze website betreft, stemmen wij de inhoud en het gebruiksgemak hiervan zoveel mogelijk af op u als gebruikers ervan. Daarnaast verwerken wij uw gegevens om te voldoen aan de verplichtingen die voortvloeien uit het ter beschikking stellen van een website en de inhoud ervan en om u in staat te stellen om gebruik te maken van de interactieve toepassingen en diensten op deze website.

Wat zijn de grondslagen voor de verwerking van gegevens door ons kantoor?

In beginsel verzamelen en verwerken wij uw gegevens op basis van de contractuele relatie die wij met u hebben als gevolg van uw aanvraag of verzoek in verband met een verzekeringsbehoefte en de daaruit voortvloeiende overeenkomst(en), alsook als gevolg van de vraag om u bij te staan in het beheer en de opvolging van de verzekeringsovereenkomsten die u heeft gesloten.

Waar de verwerking niet noodzakelijk is om de contractuele relatie uit te voeren, is ze gebaseerd op onze gerechtvaardigde belangen als onderneming, in het bijzonder de vrijheid van onderneming en informatie. Daarbij zorgen wij er steeds voor dat er tussen onze en uw belangen een evenwicht bestaat, bijvoorbeeld door u een recht van verzet toe te kennen.

Voor zover het gaat om gezondheidsgegevens of zogenaamde gevoelige gegevens kunnen wij uw persoonsgegevens enkel verwerken mits uw uitdrukkelijke toestemming. Die wordt u gevraagd op het ogenblik dat u bij ons klant wordt. Is dat niet gebeurd, willen wij u vragen ons dit te melden, zodat het nodige hiertoe kan gebeuren.

Worden de gegevens meegedeeld aan derden?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt. Dat neemt niet weg dat ze moeten worden meegedeeld aan de verzekeringsmaatschappij met wie u uiteindelijk de overeenkomst sluit.

Het is mogelijk dat wij voor bepaalde punctuele diensten een beroep doen op derden. In dergelijke gevallen kunnen uw gegevens aan deze derden worden bezorgd maar enkel voor de betreffende dienst en steeds onder controle van ons kantoor.

In bepaalde gevallen bestaat er een wettelijke verplichting om bepaalde gegevens over te maken. Dat is met name het geval wanneer wij hiertoe wettelijk worden verplicht of overheidsinstanties het recht hebben bij ons gegevens op te vragen.

Uw gegevens worden in beginsel niet doorgegeven naar derde landen of aan internationale organisaties.

Uw rechten

De regelgeving kent u diverse rechten toe die er moeten voor zorgen dat u voldoende wordt beschermd.

U kan zich te allen tijde verzetten tegen het gebruik van uw gegevens door ons kantoor voor direct marketingdoeleinden. Wenst u niet op de hoogte te worden gehouden van de aanbiedingen van ons kantoor, kan u dit melden via privacy@dynia.be of door het aankruisen van een vakje in de informatie die u bij specifieke gelegenheden wordt verstrekt.

U kan steeds de gegevens die wij over u verwerken, inkijken en, indien nodig, laten verbeteren. Daartoe volstaat het dit aan te vragen via privacy@dynia.be, met een bewijs van uw identiteit. Die vragen wij om te verhinderen dat uw gegevens worden meegedeeld aan iemand die daar geen recht op heeft.

Indien u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u steeds een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel. Daar kan u ook terecht voor alle algemene vragen in verband met de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen

Ons kantoor behoudt zich het recht voor om deze verklaring te wijzigen en zullen via de website aan gebruikers worden gemeld.

Scroll naar boven